De juiste boekhouder vinden
Starten als taxibedrijf uitbater
Nuttige links
Gebruiksovereenkomst
Bedrijfsprofiel
Aanmeldpunt boekhouders
   
 
 
  "Ik ben op zoek naar een
boekhouder die mijn job als
taxibedrijf uitbater kent
en mij begrijpt!"
 
     
 


Untitled Document

Specifieke info taxibedrijf

Verplichtingen

Als u van plan bent een taxibedrijf op te richten moet u voldoen aan de algemene startvoorwaarden die voor alle zelfstandige gelden. Hiernaast bestaan er ook enkele specifieke voorwaarden, waarvan de belangrijkste hier uitgewerkt zullen worden. Het is aangeraden om inlichtingen in te winnen omtrent lokale regelgeving of bepaalde modaliteiteiten, bv. i.v.m. luchthavenvervoer e.d..

Het is vooreerst van belang te weten wat de wet onder de term ?taxidienst' verstaan. Een taxidienst is het bezoldigde vervoer van personen in een voertuig met een bestuurder dat volgende kenmerken heeft:

 • het vervoer wordt ter beschikking gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;
 • het vervoer is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
 • de klant bepaalt de bestemming;
 • als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel;
 • als het vervoer ingezet wordt als collectieve taxi is dit per zitplaats;

Een taxidienst is dus niet hetzelfde als geregeld vervoer daar het traject of de haltes niet vooraf vastgelegd zijn, maar door de klant bepaald worden. Vanaf het ogenblijk dat u over voertuigen beschikt voor meer dan negen personen zal u aan de strengere regeling van het 'ongeregeld vervoer' onderworpen zijn.

 

Vergunningen:

De gemeentebesturen leveren de vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst , behalve in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daar worden deze door het Ministerie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest bezorgd. De vergunning moet aangevraagd worden in de stad of gemeente waar u uw taxibedrijf wil opstarten, deze vergunningen zijn in principe vijf jaar geldig (doch hernieuwbaar).

 • Voorwaarden taxidienst
  • de taxidienst moet minstens over 1 voertuig beschikken;
  • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi;
  • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats;
  • het voertuig is geschikt voor het vervoer van hoogstens negen personen, de bestuurder meegerekend;
  • het voertuig wordt ter beschikking gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of een plek waarover de exploitant beschikt
 • Voorwaarden waaraan de persoon die de vergunning wil bekomen, moet voldoen:
  • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst;
  • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met opgave van het aantal voertuigen;
  • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden;
  • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • Procedure
  • exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten via de gemeente hun vergunning of wijzigingen aanvragen met behulp van het aanvraagformulier dat daar te verkrijgen is;
  • het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid (u moet kennis hebben van de wetgeving en reglementering over de taxidiensten. Dit toont u aan via een examen bij de stad) en de solvabiliteit van de aanvrager, hiervoor dient u de nodige documenten voor te leggen;
  • de vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden bezorgd. Indien een weigeringsbeslissingen geleverd, wordt moet deze gemotiveerd zijn

 

Machtiging tijdelijke vervanging:

U vult een aanvraagformulier in (dit kunt u krijgen op de gemeente) en vult dat aan met volgende bewijsstukken:

 • Ingeval van een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade;
 • bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd;
 • een bewijs, afgeleverd door een erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig als verhuurvoertuig of taxi verzekerd is.
 • een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer;
 • een kopie van het testrapport van de taxameter;
 • één originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.

Binnen twee werkdagen na de aanvraag zal de gemeentelijke administratieve dienst de vervangingskaart afleveren. Na afloop van de termijn van drie maanden moet binnen twee werkdagen de vervangingskaart terug ingeleverd worden.

 

Nummerplaat:

De voertuigen die in dienst van een taxibedrijf (en andere dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder) dienen voorzien te zijn van een speciale nummerplaat waarop de groepsletters beginnen met 'TX' (deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2011). U kunt deze aanvragen bij het DIV (Directie Inschrijvingen van Voertuigen).

 

Taxameter:

In de voertuigen moet een taxameter aanwezig zijn, waarop quasi alle cruciale informatie over de verrichtte ritten zal worden opgeslagen (bv identiteit exploitant, voertuig, datum,), hierdoor zullen de tarieven (zoals bepaald door de gemeenteraad) van de rit bepaald worden.

 

Affichering:

Een kopie van het keuringsbewijs en de groene (verzekerings)kaart van het betreffende voertuig moeten duidelijk leesbaar zijn voor de gebruikers van het taxivoertuig (m.u.v. een taximotor).

 

Verbodsbepalingen:

Het is de bestuurder onder meer verboden om:

 • zelf een tarief in te voeren of een tarief dat zich niet in de taxameter bevindt te gebruiken;
 • een rit te weigeren, tenzij het voertuig besteld is of de rit de diensttijd overschrijdt;
 • onwettig klanten te ronselen;
 • een commerciële korting toe te passen die niet is goedgekeurd door de gemeente of een andere korting toe te passen dan de korting goedgekeurd door de gemeente;
 • een commerciële korting toe te passen als de door de gemeente gewaarmerkte lijst van de kortingen die het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd, zich niet in het voertuig bevindt;
 • tijdens zijn dienst het voertuig door derden te laten besturen (uitgezonderd indien het om een kandidaat-taxibestuurder gaat die zijn stage doet);
 • geen reclame op het voertuig aanbrengen, behalve als dat toegestaan wordt in het gemeentelijk reglement;
 • in geval van een taxi die ingezet wordt als geregeld vervoer in opdracht van de VVM, aan de klant een prijs te vragen die hoger ligt dan die welke bepaald wordt door de VVM;
 • in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast;
 • te roken in het voertuig


Algemene info voor starters

Ongeacht waar of in welke branche u start zult u bij de opstart van uw zelfstandige activiteit een aantal verplichtingen moeten nakomen:

· een financiële rekening openen
· een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap?
· een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket
· de inschrijving in het btw-register in orde brengen (uitgezonderd in het geval u een niet-BTW-plichtige activiteit -doorgaans intellectuele vrije beroepen- gaat uitoefenen, dan wel vrijgesteld bent als kleine onderneming met een omzet lager dan 5580 Euro)
· aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
· aansluiten bij een ziekenfonds

U dient ook te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. Indien u hier niet over beschikt kunt u hiervoor terecht bij één van de hiertoe erkende opleidingsinstellingen. Voorts dient u voor bepaalde beroepen ook te beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid. Het bewijs kan doorgaans worden geleverd op basis van een diploma, een akte of beroepservaring.

Om te weten of uw diploma volstaat voor de uitoefening van een bepaalde activiteit kunt u gebruik maken van de DIPLO-databank van de Federale OveheidsDienst Economie.

Indien u niet beschikt over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer, dan kan u ook het attest inroepen van uw echtgenote of uw samenwonende partner (indien u sinds langer dan 6 maanden samenwoont). U kunt ook een loontrekkende of een zelfstandig helper met een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer engageren. Bij vennootschappen dient de persoon die effectief het dagelijks bestuur uitoefent te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. (Dit zijn in de regel personen die benoemd worden tot zaakvoerder of bestuurder en waarvan de benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.)

Eens u ervan overtuigd bent te willen en te kunnen starten als zelfstandige kunt u zich richten tot een boekhouder of accountant om uw plannen nog eens grondig door te nemen. Via ons kunt u een geschiktete accountant of boekhouder vinden waarmee u een gratis en vrijblijvend introductiegesprek kunt hebben. In veel gevallen zal deze accountant of boekhouder samen met u de formaliteiten die verbonden zijn aan het opstarten van uw onderneming, alsook uw inschrijving in de KruispuntBank Ondernemingen in orde brengen. Wenst u zich toch rechtstreeks tot een ondernemingsloket te richten voor uw inschrijving in de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen), dan kunt u de lijsten hieronder raadplegen om te bekijken welke ondernemingsloketten in uw buurt gevestigd zijn.

Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Antwerpen
Adressenlijst ondernemingsloketten regio Brussel
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Limburg
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Vlaams Brabant
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Oost-Vlaanderen
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie West-Vlaanderen

Bij uw inschrijving in de KBO krijg u een ondernemingsnummer toegekend. Dat nummer moet u voor u uw activiteiten start, laten activeren als btw-nummer. U kan die activering zelf in orde brengen, en daarvoor een formulier aanvragen bij het btw-controlekantoor. Mogelijk kunt u de activering van uw BTW-nummer ook tegelijk met uw inschrijving in de KBO laten doen door het ondernemingsloket.

Voor vragen over BTW kunt u terecht op volgend adres:
Informatieambtenaar BTW
Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus 25
1030 SCHAARBEEK
Tel: 0257/257 57
Fax: 02/336 17 68
info.vat@minfin.fed.be

Hieronder maakten wij voor u een selectie van de meest interessante pagina's die u als starter kunnen verder helpen: (Zogestart.be, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

   
    Algemene voorwaarden
    Praktische stappen
    Voorwaarden op vlak van kennis
     

Vooraleer u de stap zet om zelfstandig te worden staat u best uitgebreid stil bij de financiële kant van de zaak, alsook de risico's en aansprakelijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan. Een accountant kan u hierbij helpen. Hij kan u tevens wegwijs maken in de manier waarop u facturen dient op te maken, welke documenten u dient bij te houden,... Om in contact te komen met een geschikte accountant, vul vrijblijvend het formulier op deze pagina in.

Wenst u een administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën te raadplegen?
Hieronder vindt u de link en het te volgen stappenplan met de lijst van alle te raadplegen bevoegdheden van een administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Nadat u de juiste bevoegdheid geselecteerd hebt, kan u aan de hand van uw naam en adres het bevoegde dichtsbijzijnde BTW Controlekantoor opzoeken:

Zoekmachine Federale Overheidsdienst Financiën:

1) Selecteer een administratie ( vb: AAFisc)
2) Selecteer een dienst: (vb: Controle BTW)
3) Selecteer een bevoegdheid in de dropdownlijst.(vb: aangifte van aanvang werkzaamheid)
4) Selecteer uw gemeente
  - typ hiervoor de naam van de gemeente (of een gedeelte van de naam) in het veld "Filter gemeente"
  - de dropdownlijst zal worden gevuld met gemeentes corresponderend aan de ingegeven filter
  - kies daaruit de gewenste gemeente
5) Selecteer uw straat
  - typ hiervoor de naam van de straat (of een gedeelte van de naam) in het veld "Filter straat".
  - de dropdownlijst zal worden gevuld met straten corresponderend aan de ingegeven filter.
  - kies daaruit de gewenste straat
6) Geef uw huisnummer in
7) Geef uw naam in (meestal volstaan de 3 eerste letters)

 

 
     
  © boekhouding-taxibedrijf.be